Có 1 kết quả:

Dào kǎ sī zú

1/1

Dào kǎ sī zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taokas, one of the indigenous peoples of Taiwan