Có 1 kết quả:

dào suǒ cún zhě , nǎi shī suǒ cún zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) If sb has grasped the truth before you, take him as your teacher (Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈).
(2) We should learn from one who knows the way.