Có 1 kết quả:

Dào zhēn Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn ㄉㄠˋ ㄓㄣ ㄍㄜ ㄌㄠˇ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Daozhen Klau and Hmong Autonomous County in Zun'yi 遵義|遵义[Zun1 yi4], northeast Guizhou