Có 1 kết quả:

dào gāo yī chǐ , mó gāo yī zhàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

virtue is one foot tall, the devil ten foot (idiom); It takes constant vigilance to stave off evil.