Có 1 kết quả:

Dá wù zú

1/1

Dá wù zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tao or Yami, one of the indigenous peoples of Taiwan