Có 1 kết quả:

dá chéng xié yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reach agreement