Có 1 kết quả:

dá biāo

1/1

dá biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reach a set standard