Có 1 kết quả:

Dá ěr wén ㄉㄚˊ ㄦˇ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Charles Darwin (1809-1882), British biologist and author of "On the Origin of Species" 物種起源|物种起源[Wu3 zhong3 Qi3 yuan2]
(2) Darwin, capital of the Northern Territory (Australia) 北領地|北领地[Bei3 Ling3 di4]