Có 1 kết quả:

wéi bié

1/1

wéi bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to depart
(3) to go against