Có 1 kết quả:

wéi guī

1/1

wéi guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to violate (rules)
(2) irregular
(3) illegal
(4) corrupt