Có 1 kết quả:

yí chuán wù zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

genetic material