Có 1 kết quả:

yí qì

1/1

yí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to abandon