Có 1 kết quả:

yí tuì

1/1

yí tuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shed skin
(2) to leave one's mortal envelope
(3) remains (of a priest)