Có 1 kết quả:

yáo yáo wú qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

far in the indefinite future (idiom); so far away it seems forever