Có 1 kết quả:

dì guī

1/1

dì guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recursion
(2) recursive (calculation)
(3) recurrence