Có 1 kết quả:

yuǎn yīn

1/1

yuǎn yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indirect cause
(2) remote cause