Có 1 kết quả:

yuǎn jǐng

1/1

yuǎn jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prospect
(2) long-range view

Một số bài thơ có sử dụng