Có 1 kết quả:

Yuǎn dōng shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese tit (Parus minor)