Có 1 kết quả:

yuǎn chéng

1/1

yuǎn chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remote
(2) long distance
(3) long range