Có 1 kết quả:

yuǎn duān bāo jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

distal cytoplasm