Có 1 kết quả:

yuǎn jù lí

1/1

yuǎn jù lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

long-distance