Có 1 kết quả:

yuǎn yuǎn chāo guò

1/1

Từ điển Trung-Anh

surpassing by far