Có 1 kết quả:

yuǎn mén jìn zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

near and distant relatives