Có 1 kết quả:

yuǎn lí

1/1

yuǎn lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be far from
(2) to keep away from

Một số bài thơ có sử dụng