Có 1 kết quả:

yuǎn fēi rú cǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

far from it being so (idiom)