Có 1 kết quả:

qiǎn sàn

1/1

qiǎn sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disband
(2) to dismiss
(3) demobilization