Có 1 kết quả:

yáo gǎn

1/1

yáo gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

remote sensing