Có 1 kết quả:

shì zhōng

1/1

shì zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moderate
(2) reasonable
(3) conveniently situated

Một số bài thơ có sử dụng