Có 1 kết quả:

shì rén ㄕˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(said of a woman) to marry (old)

Một số bài thơ có sử dụng