Có 1 kết quả:

shì zhí

1/1

shì zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just at that time
(2) as it happens
(3) by good luck, just then