Có 1 kết quả:

shì qiè

1/1

shì qiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apt
(2) appropriate