Có 1 kết quả:

shì hūn

1/1

shì hūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) of marriageable age
(2) nubile