Có 1 kết quả:

shì cún dù

1/1

shì cún dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fitness (evolution)
(2) ability to survive and reproduce