Có 1 kết quả:

shì yí

1/1

shì yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suitable
(2) appropriate

Một số bài thơ có sử dụng