Có 1 kết quả:

shì dù

1/1

shì dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moderately
(2) appropriate