Có 1 kết quả:

shì dé qí fǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to produce the opposite of the desired result