Có 1 kết quả:

shì yìng

1/1

shì yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to adapt
(2) to fit
(3) to suit