Có 1 kết quả:

shì yìng xìng ㄕˋ ㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) adaptability
(2) flexibility