Có 1 kết quả:

shì cái

1/1

shì cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just now
(2) a moment ago