Có 1 kết quả:

shì shí

1/1

shì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timely
(2) apt to the occasion
(3) in due course

Một số bài thơ có sử dụng