Có 1 kết quả:

shì gé

1/1

shì gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be qualified (to bring a complaint, lawsuit etc) (law)