Có 1 kết quả:

shì zhě shēng cún

1/1

Từ điển Trung-Anh

survival of the fittest