Có 1 kết quả:

shì pèi qì

1/1

shì pèi qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adapter (device)