Có 1 kết quả:

shì xiāo

1/1

shì xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marketable
(2) saleable
(3) appropriate to the market