Có 1 kết quả:

shì jiān

1/1

shì jiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just now
(2) the present time