Có 1 kết quả:

shì líng

1/1

shì líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) of age
(2) of the appropriate age