Có 1 kết quả:

zāo dào

1/1

zāo dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suffer
(2) to meet with (sth unfortunate)