Có 1 kết quả:

zāo shòu

1/1

zāo shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suffer
(2) to sustain (loss, misfortune)