Có 1 kết quả:

zāo yāng

1/1

zāo yāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suffer a calamity