Có 1 kết quả:

zāo nàn

1/1

zāo nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to run into misfortune